Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Badania porównawcze in vitro leków biopodobnych

ul. Bobrzyńskiego 14

30-348 Kraków

Główny telefon: +48 12 297 47 20

Główny email: biocentrum@biocentrum.com.pl

Strona www: http://www.biocentrum.com.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Badania porównawcze in vitro leków biopodobnych

W świetle zbliżającego się okresu wygasania ochrony patentowej wielu leków innowacyjnych, oraz spadku liczby odkrywanych co roku innowacyjnych leków małocząsteczkowych, udział leków biopodobnych na rynku farmaceutycznym i biotechnologicznym jest coraz bardziej znamienny. Według wytycznych EMA (ang. European Medicines Agency) („Guideline on similar biological medicinal products containing biotechnology derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues; EMEA/CHMP/BMWP/42832/2005“), 

leki biopodobne to leki biologicznie podobne do leku biologicznego już zarejestrowanego”. Produkty biopodobne podlegają innej i jednocześnie bardziej skomplikowanej regulacji niż leki oparte na chemicznej syntezie, z uwagi na złożoność ich struktury i produkcję w żywych komórkach. 
 
Podstawowe badania przedkliniczne leków biopodobnych można podzielić na dwie główne grupy, tj. analizę struktury leków badanego i referencyjnego metodami z zakresu biochemii analitycznej oraz analizę aktywności obu preparatów przy zastosowaniu badań farmakodynamicznych z zakresu biologii molekularnej i komórkowej.
 
Wychodząc naprzeciw potrzebom firm biotechnologicznych i farmaceutycznych, BioCentrum oferuje szerokie spektrum usług analitycznych, jak również usług z zakresu biologii molekularnej i biochemii, testów, które mogą być z powodzeniem stosowane w projektowaniu leków biopodobnych. 
 
Analizy elektroforetyczne - SDS-PAGE, 2DE, Izoogniskowanie, Western-blot
Elektroforeza denaturująca (SDS-PAGE) możliwa jest w układzie jedno- oraz dwuwymiarowym, na żelach o rozmiarach mini oraz żelach wielkoformatowych. Możliwe jest barwienie żeli z wykorzystaniem szerokiego spektrum barwników oraz densytometryczna analiza uzyskanych wyników. Oferujemy również możliwość przeprowadzania analiz typu Western-blot oraz wyznaczenia punktu izoelektrycznego białka w oparciu o techniki izoelektroogniskowania. 
 
Analizy chromatograficzne
Wykonujemy badania białek i peptydów oparte o metody chromatografii cieczowej w układach nisko-, średnio- oraz wysokociśnieniowych (FPLC i HPLC). Oferowana jest detekcja fluorymetryczna oraz spektrofotometryczna w świetle widzialnym a także ultrafioletowym. 
 
Analiza MS (mapy peptydowe)
W oparciu o techniki spektrometrii mas BioCentrum wykonuje mapy peptydowe służące do identyfikacji nieznanego białka. Uzyskiwane wyniki poddawane są analizie bioinformatycznej z wykorzystaniem baz danych Mascot. 
 
Badanie składu aminokwasowego białek i peptydów
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w analizie składu aminokwasowego homogennych próbek białek i peptydów poprzedzone hydrolizą w fazie gazowej (6 M HCl przez 24 godziny w 115 °C). Rozdział uwolnionych aminokwasów w postaci fenylotiokrabamilowych (PTC) pochodnych przeprowadzamy na kolumnie PicoTag 3,9 x 150 mm firmy Waters z wykorzystaniem technik HPLC.
 
Sekwencjonowanie białek
BioCentrum oferuje analizy sekwencjonowania białek i peptydów przeprowadzane na automatycznym sekwenatorze Applied Biosystems model 491, realizującym degradację Edmana łańcuchów polipeptydowych. Analizy wykonujemy w ścisłym kontakcie z klientem, możliwa jest więc bieżąca dyskusja uzyskiwanych wyników oraz dostosowywanie parametrów analiz do oczekiwań Klienta.
 
Analiza widm dychroizmu kołowego
Bogata oferta z zakresu biochemii białka dotyczy również wyznaczania procentowej zawartości struktur drugorzędowych (alfa-helis, beta-struktur oraz regionów nieuporządkowanych) z wykorzystaniem metod dychroizmu kołowego. Analizy przeprowadzane na spektropolarymetrze firmy Jasco w zakresie długości fali od 190 do 240 nm.  
 
Badania struktury trzeciorzędowej białek metodą dyfrakcji rentgenowskiej
Wykonujemy pełny zakres niezbędnych prac (obejmujący krystalizację, pomiary i obliczenia) dostarczając wysokiej rozdzielczości struktury trzeciorzędowe białek w stanie wolnym oraz w kompleksach z niskocząsteczkowymi ligandami. BioCentrum oferuje usługi z zakresu kompleksowej analizy wyników prac obejmującej m. in. charakterystykę miejsca wiązania oraz sugestie dotyczące dalszej optymalizacji ligandów, a także dokowanie ligandów in silico.
 

Przedkliniczne badania farmakodynamiczne in vitro

Badania farmakodynamiczne in vitro mające na celu wprowadzenie leku biopodobnego na rynek są badaniami porównawczymi przeprowadzanymi w celu wykrycia różnic aktywności i mechanizmu działania pomiędzy podobnymi produktami biologicznymi a ich referencyjnymi (oryginalnymi) odpowiednikami, a nie ich aktywności jako takiej (bezwzględnych wartości określanych parametrów). Zakres analizy zależy od rodzaju podobnych produktów medycznych i jest zaplanowany w oparciu o znajomość ich struktury i aktywności fizjologicznej (EMEA/CHMP/BMWP/42832/2005).
 
BioCentrum oferuje szerokie spektrum badań farmakodynamicznych wykorzystywanych do analizy aktywności produktów biopodobnych w porównaniu do związków referencyjnych tj. produktów leczniczych, które zostały już dopuszczone do obrotu. Zakres analizy zależy od rodzaju produktu leczniczego i jest zaplanowany w oparciu o zrozumienie jego właściwości biochemicznych  i aktywności biologicznej. 
BioCentrum oferuje testy, które są w stanie wykryć nawet niewielkie zmiany w reakcji biologicznej na substancje farmakologicznie czynne: 
 
  • analiza fosforylacji kluczowych białek w procesie transdukcji sygnału pod wpływem leku badanego i oryginalnego
  • analiza autofosforylacji receptora (aktywacja) w wyniku stymulacji produktem biopodobnym oraz referencyjnym
  • testy komórkowe (produkcja cAMP, przekaźnika wtórnego, który odgrywa kluczową rolę w przekazywaniu sygnału po stymulacji receptorów z grupy GPCR ) 
  • analiza ekspresji biomarkerów białkowych (z użyciem analizy Western Blot lub ELISA) 
  • charakterystyka oddziaływań białko-białko i lek-białko (ELISA, anizotropia fluorescencji) 
  • testy wiązania radioligandu 
  • testy cytotoksyczności i proliferacji (MTS, MTT, BrdU, LDH) 
Newsletter