Znajdź nas na:
Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy jest kompetentną, wiarygodną i bezstronną jednostką badawczą, który swoją działalność opiera na wiedzy, wieloletnim doświadczeniu i wykorzystaniu najnowszych technik i technologii.

Instytut wykonuje badania zgodnie z normami krajowymi i międzynarodowymi oraz metodami referencyjnymi określonymi polskim prawem. Celem Instytutu jest ciągłe doskonalenie zakresu działalności z uwzględnieniem światowych trendów oraz potrzeb naszych Klientów. Laboratoria uczestniczą w międzynarodowych i krajowych badaniach biegłości, w których wielokrotnie uzyskiwały wyniki zadowalające, co potwierdzają liczne certyfikaty doskonałości.

Struktura Instytutu obejmuje cztery piony badawcze, w tym: Pion Poszukiwań Złóż Węglowodorów, Pion Eksploatacji Złóż Węglowodorów, Pion Technologii Nafty oraz Pion Gazownictwa, w sumie 26 zakładów badawczych. W Instytucie zatrudnione są 382 osoby, w tym 82 osoby na stanowiskach naukowych. Pozostałą część stanowią pracownicy badawczo- techniczni i inżynieryjni oraz pracownicy administracji.

Instytut posiada Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE nr 1481H i został wpisany do Krajowej Bazy Podmiotów Gospodarki Narodowej 43H4 oraz do Natowskiej Bazy Kodów Podmiotów Gospodarki Narodowej, zawartej w N-MCRL (NATO Master Catalog of References Logistics).

Instytut posiada 28 laboratoriów, w tym 20 laboratoriów akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) na zgodność z normą PN–EN ISO/lEC 17025:2005, sygnatariusza EA MLA oraz ILAC MRA, co oznacza że wyniki badań wykonanych w tych laboratoriach wg metod ujętych w zakresie akredytacji są uznawane w Europie oraz na świecie przez kraje będące sygnatariuszami tych porozumień (patrz: http://www.european-accreditation.org/ oraz www.ilac.org ).

Zakres akredytacji obejmuje 460 metod badawczych i 6 dziedzin wzorcowań.Wdrożony system zarządzania zgodny z normami ISO 9001:2008 oraz PN-EN ISO/IEC 17025, wysoko wykwalifikowana kadra pracowników posiadających wieloletnie doświadczenie i nowoczesna aparatura badawcza, gwarantują wysoką jakość wykonywanych usług badawczych.


Zespół Laboratoriów Badawczych Sieci, Instalacji i Urządzeń Gazowych
certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 041

Zakres akredytacji: metody badań urządzeń przeznaczonych do transportu i spalania gazu, regulacji metrologii jego parametrów fizykochemicznych, badania jakości gazu ziemnego, mieszanin gazowych , badania gleby, wody i powietrza (w zakresie ochrony środowiska), badań ścieków i odpadów w tym odpadów przemysłowych, a także badania geofizycznych parametrów skał i płynów złożowych.


Zespół Laboratoriów Badawczych Pionu Technologii Nafty
certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 009

Zakres akredytacji:
badania fizyko-chemiczne:
ropy naftowej,
paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej, benzyny lotniczej, paliw do turbinowych silników lotniczych, oleju napędowego, oleju opałowego lekkiego i ciężkiego, olejów żeglugowych, paliw do statków żeglugi śródlądowej,
biopaliw ciekłych: FAME, bioetanolu, paliwa etanolowe E85, benzyny silnikowej z bioetanolem, oleju napędowego z FAME, olejów roślinnych,
skroplonych gazów węglowodorowych C3 – C5,
asfaltów przemysłowych i drogowych,
środków smarowych: przemysłowych olejów smarowych, olejów silnikowych, olejów bazowych, smarów plastycznych do łożysk,
wyrobów chemicznych: dodatków i pakietów dodatków do paliw i olejów smarowych, gliceryny,
innych przetworów naftowych: parafin, mikrowosków, gaczy parafinowych, cerezyny, pozostałości atmosferycznych i próżniowych, frakcji i produktów naftowych o różnym zakresie temperatur wrzenia
badania właściwości użytkowych:
paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej, oleju napędowego;
biopaliw ciekłych: FAME, bioetanolu, benzyny silnikowej z bioetanolem, oleju napędowego z FAME,;
środków smarowych: przemysłowych olejów smarowych, olejów silnikowych, olejów z eksploatacji i zużytych, smarów plastycznych,
wyrobów chemicznych: dodatków do paliw i olejów smarowych, płynów niskokrzepnących,
badania silnikowe:
paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej, oleju napędowego,
biopaliw ciekłych: benzyna silnikowa z bioetanolem, olej napędowy z FAME, FAME.
pobieranie próbek:
ropy naftowej,
paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej, oleju napędowego, paliw żeglugowych, paliw do statków żeglugi śródlądowej,
biopaliw ciekłych: oleju napędowego z FAME, benzyny silnikowej z bioetanolem, FAME, bioetanolu, olejów roślinnych i tłuszczy zwierzęcych,
skroplonych gazów węglowodorowych C3 – C5,
innych przetworów naftowych, ciekłych w temperaturze (0 – 200)oC.


Zakład Badań Środowiskowych i Atestacji w Przemyśle Naftowym(KA)
certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 493

Zakres akredytacji: metody badań środowiska pracy i pomieszczeń (pomiary poziomu hałasu, w tym infradźwiękowego, drgań i oświetlenia).


Zakład Nawaniania Paliw Gazowych (WN)
certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1313

Zakres akredytacji: metody badań w zakresie kontroli stopnia nawonienia gazu, w tym m.in.: pomiary intensywności zapachu paliw gazowych, kontrola pracy urządzeń nawaniających; badania jakości środków nawaniających.


Laboratorium Wzorcujące (GM-2)
certyfikat akredytacji Laboratorium Wzorcującego nr AP 152

Zakres akredytacji: wielkości elektrycznych, przepływu, temperatury i ciśnienia.


INSTYTUT NAFTY I GAZU - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Lubicz 25 A
31-503 Kraków
tel.: +48 12 421 00 33
fax: +48 12 430 38 85
www.inig.pl office@inig.pl
 

 

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, firma Bio-Tech Media sp. z o.o., przykładając szczególną wagę do ich ochrony, dostosowała swoje zasady ich przetwarzania do obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679

Nasza zaktualizowana polityka prywatności wprowadza wszystkie pozytywne zmiany, w tym sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe. Przedstawia sposób, w jaki możesz się z nami skontaktować, aby skorzystać z przysługujących Ci praw.

W tej chwili nie musisz podejmować żadnych działań, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności ›
Rozumiem