Znajdź nas na:

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

Adres
ul. Postępu 36A 05-552 Magdalenka
Telefon +48 22 756-16-12

Oferta naukowo-badawcza Laboratorium Jakości Surowców i Produktów Pochodzenia Zwierzęcego oraz Pasz w IGiHZ PAN w Jastrzębcu

 
Laboratorium Jakości Surowców i Produktów Pochodzenia Zwierzęcego oraz Pasz posiada certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr 1398 w zakresie wykonywania badań:
 • Parametrów biochemicznych krwi zwierząt
 • Składu fizykochemicznego:
  • pasz dla zwierząt
  • jaj
  • mięsa
 • Parametrów fizykochemicznych mleka surowego

Laboratorium posiada unikalny, nowoczesny zestaw aparatury naukowo–badawczej pozwalający na analizę nie tylko podstawowego składu chemicznego, ale również składników biologicznie czynnych w żywności pochodzenia zwierzęcego. Personel Laboratorium realizuje badania zgodnie z najwyższymi standardami GLP i celami Polityki Jakości. Wysoko wykwalifikowana kadra o potwierdzonych kompetencjach oferuje współpracę w badaniach z wykorzystaniem wymienionej aparatury:

Spektrometr mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej ICP-MS pozwalający na precyzyjne określenie jakości i ilości poziomu makro-, mikro- i ultra-elementów w próbkach produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz i gleby;

Wielofunkcyjny chemiczny mineralizator mikrofalowy niezbędny do mineralizacji próbek biologicznych organicznych i nieorganicznych minimalizujący użycie szkodliwych związków dla środowiska;

Zestaw wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej – HPLC z detektorami UV-VIS i FL pozwalający na oznaczanie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach;

Zestaw chromatografii gazowej GC-MS FID – wykorzystywany do analiz profilu kwasów tłuszczowych

Modułowy spektrometr bliskiej podczerwieni FT-NIR umożliwiający analizę jakościową składu chemicznego: ciał stałych, płynnych i półpłynnych włókna, pasz, składników pasz i żywności, surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego ze szczególnym uwzględnieniem mleka i produktów mlecznych, mięsa i produktów mięsnych;

Zestaw do oznaczenia zawartości białka i tłuszczu metodami referencyjnymi Kjeldahla i Soxhleta wykorzystywane do precyzyjnej oceny zawartości białka i tłuszczu w paszach oraz surowcach i produktach pochodzenia zwierzęcego

Wielofunkcyjny czytnik mikro płytek ELISA pozwalający na oznaczanie poziomu przeciwciał i antygenów oraz aktywności wybranych enzymów i poziom hormonów;

Spektrofotometry UV-VIS pozwalające na oznaczanie poziomu i aktywności wybranych enzymów i związków biologicznie czynnych;

Reflotron umożliwiający oznaczanie podstawowych parametrów enzymatycznych krwi;

Vitros umożliwiający dokonanie analiz wybranych wskaźników biochemicznych krwi i surowicy zwierząt;

Wielofunkcyjny analizator biochemiczny Cobas Integra 400 plus pozwalający na analizy biochemiczne tj.: enzymy, białka specyficzne, substraty, leki i substancje hamujące i uzależniające, elektrolity w surowicy, osoczu, pełnej krwi, hemolizatach oraz klarownych supernatantach komórkowych i innych płynach ustrojowych;

Analizator hematologiczny pozwalający na 5-diffą analizę morfologii krwi u zwierząt laboratoryjnych i hodowlanych

Analizator mikrobiologiczny z wykorzystaniem metody impedancji umożliwiający kompleksowe prowadzenie badań związanych z bezpieczeństwem, jakością surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego;

Wielofunkcyjny analizator jakości surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz pasz – oparty o cieczowy licznik scyntylacyjny pozwalający na uzyskanie pełnego obrazu ewentualnego zanieczyszczenia czy też ustalenia poziomu substancji hamujących, aflatoksyn, pestycydów w paszach oraz surowcach i produktach pochodzenia zwierzęcego;

MilkoScan FT2 umożliwiający oznaczanie składu chemicznego mleka;

Zestaw modułowy IBCm do oznaczania elementów komórkowych mleka umożliwiający oznaczanie jakości cytologicznej mleka;

Zestawy Real-Time PCR oraz termocyklerów pozwalające na powielanie materiału genetycznego oraz badania ekspresji genów, wykrywania transgenów i kontroli jakości GMO ze szczególnym uwzględnieniem stopnia modyfikacji genetycznej pasz i żywności;

Zestawy do elektroforezy poziomej pozwalające na rozdział specyficznych białek i peptydów;

Molecular Imager Gel system do dokumentacji żeli agarozowych

Urządzenia do rejestracji spożycia pasz objętościowych przez krowy pozwalający na precyzyjne określanie spożycia i rejestracji dawek pokarmowych wykorzystywany do badań żywieniowych krów mlecznych. Niezbędny do badań związanych z suplementacją związków poprawiających stan zdrowia oraz poprawę jakości produktów mlecznych

Urządzenia do rejestracji spożycia pasz objętościowych przez bydło opasowe umożliwiające kontrolę żywienia i ustalanie odpowiedniej dawki pokarmowej dla opasów

Kontakt:
Dr hab. Artur Jóźwik
tel. 22 736-70-98 lub 736-70-00
e-mail: aa.jozwik@ighz.pl


Polityka Jakości Laboratorium Jakości Surowców i Produktów Pochodzenia Zwierzęcego oraz Pasz


Jakość to stan świadomości wszystkich osób biorących udział w powstawaniu i utrzymywaniu deklarowanej jakości działania Laboratorium Jakości Surowców i Produktów Pochodzenia Zwierzęcego oraz Pasz w ramach działania Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu.

Deklarujemy bezstronność i fachowość wykonywania badań oraz zapewniamy dołożenie wszelkich starań w celu spełnienia potrzeb i wymagań Klienta.

Cała działalność Laboratorium podporządkowana jest zapewnieniu profesjonalnej dobrej praktyki i jakości badań, wykonywanych według udokumentowanych, zwalidowanych i kontrolowanych norm oraz procedur badawczych.

Każdy pracownik jest świadomy tego, że jakość powstaje wtedy, gdy wszyscy uczestnicy procesu, na każdym etapie działalności spełniają swoje obowiązki, a także znają i rozumieją dokumentację systemu zarządzania oraz stale doskonalą politykę i procedury ustalone przez kierownictwo.

Strategiczne cele działalności Laboratorium Jakości Surowców i Produktów Pochodzenia Zwierzęcego oraz Pasz obejmują:
 • profesjonalne świadczenie usług w zakresie analiz materiału biologicznego,
 • stosowanie nowoczesnych metod badawczych oraz utrzymanie Laboratorium na wysokim poziomie technicznym wynikającym z tych metod,
 • ciągłe doskonalenie jakości naszych usług i skuteczności systemu zarządzania,
 • osiąganie coraz lepszej pozycji na rynku usług laboratoryjnych w zakresie badań,
 • otwartość na potrzeby Klienta i rzetelne doradztwo w zakresie oferowanych usług,
 • terminowość i optymalizacja kosztów w realizacji badań,
 • rozszerzanie zakresu wykonywanych badań dla spełnienia oczekiwań przyszłych Klientów.
Powyższe cele realizowane są poprzez:
 • wykonywanie usług w sposób kompetentny, bezstronny, niezależny, zgodny z dobrą praktyką laboratoryjną,
 • zaangażowanie kompetentnych i wysokokwalifikowanych pracowników na każdym szczeblu zarządzania, a także wykorzystanie ich umiejętności i doświadczenia,
 • zaznajomienie pracowników z Polityką Jakości, uświadomienie zasadności jej realizowania i przestrzegania oraz udostępnienie im dokumentów systemu zarządzania,
 • umożliwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji, stwarzanie warunków do tego by czerpali satysfakcję z wykonywanej pracy i utożsamiali się z Laboratorium,
 • zapewnienie poufności danych dotyczących wyników i Klientów,
 • analizę wszelkiego rodzaju problemów zakłócających procesy zarządzania oraz planowe i systematyczne eliminowanie przyczyn tych problemów,
 • zapewnienie środków na utrzymanie deklarowanego poziomu usług oraz na rozwój i unowocześnianie Laboratorium,
 • wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz postępowanie zgodnie z zasadami ustalonymi w Księdze Jakości i dokumentach systemowych.


Zapewniamy, że:

Laboratorium działa bezstronnie, niezależnie, wynagrodzenie personelu nie zależy od liczby badań ani nie jest w żaden sposób związane z ich wynikami, a treść Polityki Jakości jest znana wszystkim osobom zatrudnionym w Laboratorium.


Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, firma Bio-Tech Media sp. z o.o., przykładając szczególną wagę do ich ochrony, dostosowała swoje zasady ich przetwarzania do obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679

Nasza zaktualizowana polityka prywatności wprowadza wszystkie pozytywne zmiany, w tym sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe. Przedstawia sposób, w jaki możesz się z nami skontaktować, aby skorzystać z przysługujących Ci praw.

W tej chwili nie musisz podejmować żadnych działań, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności ›
Rozumiem