Znajdź nas na:

Prawo Avogadra

W jednakowych objętościach różnych gazów (doskonałych), pod tym samym ciśnieniem i w tej samej temperaturze, zawarta jest jednakowa liczba cząsteczek (atomów). Objętość v dowolnego gazu doskonałego musi być proporcjonalna do liczby obecnych w nim cząsteczek, a więc liczby moli danego gazu. Liczba moli gazu doskonałego występujących w danej jego objętości wynosi:

Cal8_2_1
gdzie:
n - liczba moli [mol]
v - objętość rozważanego gazu
V mol - objętość molowa gazu doskonałego, równa 22,41 dm³/mol w warunkach normalnych, tzn. w temperaturze 273,2 K (0 °C), pod ciśnieniem 1,013*105 Pa
[ mol ] =
[ ]

* Należy wszystkie wartości prócz jednej - szukanej

Aby obliczyć objętość jaką zajmuje gaz, znając jego masę wykorzystuje się wzór:

Cal8_2_2

gdzie:
n - liczba moli [mol]
m - masa substancji
M - masa molowa substancji

[ mol ] =
[ ]
[ g/mol ]

* Należy wszystkie wartości prócz jednej - szukanej

Cal8_2_3

[ ] =
[ ]
[ g/mol ]

* Należy wszystkie wartości prócz jednej - szukanej

Pasaż laboratoryjny

calculators

Laboratoria w Polsce

Nasze czasopismo - Laborant

Limit_200x300_ok_adka_laborant_8

Numer 8/2014

Temat przewodni: Diagnostyka laboratoryjna