Znajdź nas na:

Prawo Daltona

Ciśnienie całkowite mieszaniny gazów doskonałych p jest równe sumie ciśnień cząstkowych p1, p2, p3... pi jego składników, co można opisać równaniem:

Cal8_7_1

Ciśnienie cząstkowe składnika i w mieszaninie o właściwościach gazu doskonałego można wyrazić wzorem:

Cal8_7_2

gdzie:
n i - liczba moli składnika „i” w mieszaninie [mol]
v - objętość mieszaniny
C i - stężenie molowe składnika „i”
T - temperatura
R - uniwersalna stała gazowa, równa 8,31 [J/(mol*K)]

Jeśli ciśnienie ogólne mieszaniny wyrażone jest wzorem:

Cal8_7_3

gdzie:
p - ciśnienie gazu [Pa]
v - objętość gazu [m3]
T - temperatura [K]
n - suma liczby moli poszczególnych składników „i” mieszaniny
R - uniwersalna stała gazowa, równa 8,31 [J/(mol*K)]

to podzielenie stronami daje:
Cal8_7_4

skąd
Cal8_7_5

gdzie:
u i - ułamek molowy składnika „i” w mieszaninie
[ ] =
[ mol ]
[ mol ]
[ ]

* Należy wszystkie wartości prócz jednej - szukanej

Pasaż laboratoryjny

calculators

Laboratoria w Polsce

Nasze czasopismo - Laborant

Limit_200x300_ok_adka_laborant_8

Numer 8/2014

Temat przewodni: Diagnostyka laboratoryjna